Administratie: CL inlocuire demisionari cu supleanti

legi

Situatie

 • cel putin de la sedinta 2017 Decembrie, CL Berceni are niste consilieri demisionari
 • suntem in 2018 Martie (la peste 60 de zile) si acestia nu sunt inca inlocuiti de supleanti

Ce lege pare ca se aplica

 • ca sa fie cele de mai jos si mai complicate
  • exista si niste modificari, in discutie
  • Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 este neconstituţională întrucât încalcă prevederile art. 1 alin. (5) , art. 16 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) şi alin. (4) din Constituţie”
 • 215/2001 – Legea administratiei publice locale
  • Art 30
   • (1) Validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de președintele instanței. Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condițiile legii.
   • (6) Pentru validarea mandatelor candidaților declarați supleanți este aplicabilă aceeași procedură. Pot fi validați numai candidații declarați supleanți care, la data validării, fac dovada faptului că sunt înscriși în partidul politic, alianța politică sau alianța electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri.
  • Art 31
   • (3) …În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanții înscriși pe listele de candidați respective, potrivit legii, se organizează alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
  • Art. 33 În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

  • Art 55
   • (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:
    • a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni consecutiv;
    • b) în cazul în care nu a adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive nici o hotărâre;
    • c) în situația în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu și nu se poate completa prin supleanți.
   • (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.
 • 393/2004 – Statutul alesilor locali
  • Art. 10. Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de aceasta. Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

  • Art 12 (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

 • 115/2015 – organizarea alegerilor locale
  •   Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din partea carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice sau ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale. 

Totusi, oare toti cei din CL au domiciliul in Berceni?

 • 393/2004 – Statutul alesilor locali
  • Art. 9. (2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri

   • schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.